November 6 – Today In Music History

BIRTHDAYS
November 6 – Glenn Frey (The Eagles) (1948)